Reguliranje korištenja urbanih resursa s ciljem transparentnijeg, održivijeg i socijalno osjetljivijeg upravljanja stambenim fondom Grada

Izrada registra i uvida u prostornu distribuciju nastanjenih i nenastanjenih stambenih prostora u javnom vlasništvu te stavljanje u funkciju onih podiskorištenih putem budžetskih sredstava ili sustavom dugoročnog najma. Također, planiramo bolje upravljati stambenim fondom modelom upravljanja na razini lokalne samouprave te uvesti jasne kriterije za sve natječaje. Usklađivanje cijena najma i subvencija najma tako da se tim sredstvima mogu kvalitetno održavati zgrade, a primarni kriteriji za dobivanje stana na korištenje će biti povezani sa socio-ekonomskim statusom.