Razviti kvalitetan, dugoročan i održiv program financijske potpore organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i organiziranim grupama korisnika

Razviti kvalitetan, dugoročan i održiv program financijske potpore organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i organiziranim grupama korisnika

a) sudjelovanje građana u odlučivanju o izboru područja koja trebaju biti prioriteti financiranja
b) odluke o financiranju takvih programa moraju biti donesene transparentno na temelju javnog natječaja, a ne diskrecijskim odlukama gradonačelnika

1 Like

Slažem se da je o ovom pitanju važno da sudjeluju građani,a ne kako je do sada bilo da odlučuje
sam gradonačelnik jer samo on zna što je za građane dobro.Svakako trebamo znati što se finacira
našim novcem odnosno onim iz proračuna.Ipak nismo mi građani drugog reda.I trebali bi podupirat
i ako treba finacirat udruge civilnog društva jer one postoje da nam služe u našim potrebama.

1 Like