Omogućavanje većih ovlasti vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora

Odluke koje utječu na kvalitetu života stanovnika grada trebaju se donositi na mjestu gdje ljudi žive i tako osigurati ljudima mogućnost odlučivanja o stvarima koje ih se tiču, koje su dio njihove najbliže okoline i života. Na taj se način otvara prostor ljudima da dožive grad i javne politike upravljanja gradom kao svoje, kao mjesto gdje ih se pita za mišljenje i gdje imaju pravo (su)odlučivati.

1 Like