Iskoristiti EU fondove za sanaciju Jakuševca te uspostavu sustava gospodarenja otpadom na temelju načela „nula otpada“

Iskoristiti sredstava iz EU fondova za sanaciju Jakuševca te uspostavu sustava gospodarenja otpadom na temelju načela „nula otpada“ (zero waste) osiguravanjem visokih postotaka reciklaže i korištenja biootpada kao osnove za uspostavu cirkularne ekonomije i postavljanje dostupne infrastrukture za odvajanje otpada građana i tvrtki.

2 Likes