Detaljna razrada prijedloga prioriteta u kulturi

Kultura koja uključuje, kultura koja razvija

Kulturu u gradu Zagrebu vidimo kao uključujuću, povezujuću i razvojnu snagu, širok prostor razmjene u kojem sudjeluju svi članovi društva. Raznolikost kultura omogućuje dijalog, suradnju i solidarnost u društvu i među društvima. Javno poticana kultura treba omogućiti svima, bez obzira na materijalni status, grupnu pripadnost, religijsko uvjerenje ili političko opredjeljenje, da ravnopravno stvaraju i uživaju u kulturi i umjetnosti, stječu stvaralačke vještine, imaju pristup medijima, suoblikuju procese i institucije u kulturi. Grad treba poticati razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva integrirajući njegove sadržajne, oblikovne i komunikacijske kvalitete u sve aspekte svog razvoja.

Međutim, kultura grada Zagreba - unatoč bogatstvu različitih stvaralačkih pozicija, koncentraciji umjetnika i kulturnih proizvođača, inovativnih organizacija i velikih sustava - obilježena je krizom upravljanja i razvoja u režiji trenutne vlasti.

Platforma Zagreb je NAŠ! gradit će kulturu koja doprinosi kvaliteti života svih njegovih stanovnika, potiče kulturu aktivnog građanstva i oblikuje sveukupni razvoj grada. Ta promjena temeljit će se na šest načela:

AUTONOMIJA I STRATEŠKO USMJERAVANJE KULTURE - namjesto političke podobnosti, rada bez plana i netransparentnog upravljanja

INTEGRATIVNA VIZIJA KULTURE KOJA PROŽIMA SVE ASPEKTE RAZVOJA GRADA - namjesto izoliranog interesnog pogleda na kulturni sustav

RAZVOJ KULTURE U SVIM DIJELOVIMA GRADA, UKLJUČIVANJE GRAĐANA I INTERKULTURALNOST - namjesto profesionalne zatvorenosti i jednoobraznosti

OBNAVLJANJE I AKTIVIRANJE ZAPUŠTENIH RESURSA I OPREZNA IZGRADNJA NOVIH - namjesto licitiranja velikim, neostvarivim kapitalnim projektima

POTICANJE INOVATIVNOG I RAZVOJNOG U KULTURI - namjesto gušenja novog i poticanja inercije u sustavu

OČUVANJE BAŠTINJENIH KULTURNIH DOBARA - namjesto ugroze svih, napose javnih površina i sadržaja, privatnim interesima

PRIORITETNE MJERE U KULTURI GRADA ZAGREBA:

1. UPRAVA:

1.1. KVALITETAN I TRANSPARENTAN SUSTAV UPRAVLJANJA:
a. Izdvajanje Ureda za kulturu i reorganizacija rada Ureda u pogledu natječajnih procedura, praćenja i procjene rada ustanova i programa u kulturi; uvođenje sektora za kreiranje i praćenje kulturnih politika; uspostavljanje stalne komunikacije s građanima.

b. Izrada dugoročne strategije kulturnog razvitka (10-20 godina), srednjoročnih operativnih planova (3 godine) i godišnjih akcijskih planova u suradnji sa strukom i zainteresiranom javnošću.

1.2. FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI:
c. Uvođenje višegodišnjeg financijskog planiranja (3 godine) i financiranja u kulturi

d. Uspostavljanje transparentnog procesa ocjenjivanja kulturnih programa prema unaprijed određenim kriterijima, programskim i financijskim kategorijama; poštivanje odluka vijeća i praćenje realizacije programa.

e. Povećanje ukupnog proračuna u kulturi s naglaskom na programima i nezavisnoj kulturi.

1.3. POTICANJE RAZVOJA KULTURNIH DJELATNOSTI:
f. Vraćanje fokusa Koncertne direkcije na osnovnu djelatnost (MIC, produkcija i organizacija kvalitetnih koncerata različite vrste glazbe).

g. Profiliranje Interlibera kao aktivnog čimbenika u razvoju izdavačke industrije.

h. Jačanje nezavisne kino-mreže.

i. Osiguravanje reklamnog prostora u gradu za kulturne programe.

j. Uključivanje kreativnih djelatnosti najviše sadržajne, oblikovne i komunikacijske razine u sve gradske razvojne projekte.

2. USTANOVE:

2.1. DOKIDANJE POLITIČKIH IMENOVANJA, VREDNOVANJE POSTIGNUĆA I OSNIVANJE NOVIH USTANOVA:
a. Imenovanja na upravne funkcije u kulturi prema stručnosti, iskustvu i kvaliteti predloženih programa, umjesto kao do sada, prema političkoj podobnosti, a u proces izbora uvesti javne prezentacije i rasprave.

b. Uvođenje novog sustava evaluacije rada ustanova i ravnatelja koji se ne zasniva samo na financijskom poslovanju i broju posjetitelja, već i na brizi o razvoju pojedinačnog polja u kojem ustanova djeluje.

c. Osnivanje polilokacijskog Interkulturalnog društvenog centra kao prostora susreta, dijaloga i razmjene lokalnog stanovništva i novih članova društva migrantskoga porijekla. Model upravljanja centra bi bilo civilno-javno partnerstvo.

d. Osamostaljenje Zagrebačkog plesnog centra. Ovisno o dogovoru korisnika u plesnoj zajednici, model upravljanja bi potencijalno bio civilno-javno partnerstvo.

3. PARTICIPACIJA:

3.1. DECENTRALIZACIJA, DOSTUPNOST I INKLUZIVNOST KULTURE:
a. Poticanje programa koji razvijaju kulturu dijaloga, kritičko mišljenje i aktivno građanstvo.

b. Poticanje aktivnog sudjelovanja u kulturi građana, lokalnih zajednica i posebno skupina u riziku od društvene isključenosti poticanjem programe popularne, tradicijske, hobističke i tehničke kulture.

c. Poticanje lokalnih aktivnosti i tematsko širenje ponuđenih programa Centara za kulturu.

d. Osiguravanje adekvatne financijske i prostorne podrške građanskim, samoorganiziranim inicijativama u kulturi i umjetnosti.

e. Osiguravanje adekvatne prostorne i financijske podrške za razvoj kulture mladih te za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih osnaživanjem i podrškom klubovima i centrima za mlade.

f. Subvencioniranje pristupa kulturnim i umjetničkim događanjima za djecu, mlade, umirovljenike i skupine u riziku od društvene isključenosti.

g. Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva osoba s invaliditetom.

h. Prilagodba objekata u kulturi i njihovo opremanje adaptivnim tehnologijama kako bi programi bili dostupni osobama s invaliditetom.

3.2. KULTURA I OBRAZOVANJE:
i. Poticanje povezivanja aktivnosti nastavnog programa i kulturno-umjetničkih aktivnosti.

j. Omogućíti kvalitetne odgojno-obrazovne programe u osnovnim i srednjim školama iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, s obaveznom kulturološkom dimenzijom te naglaskom na kulturu i stvaralaštvo.

k. Poticanje programa neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu.

l. Stvaranje prostornih uvjeta za rad, modernizacija i povećanje kapaciteta umjetničkih škola.

m. Jačanje suradnje između kulturnog sektora i visokoškolskih ustanova u području istraživanja, razvoja tehnologija i umjetničkog obrazovanja.

n. Uvođenje praktične nastave u kulturnim ustanovama i organizacijama za učenike i studente.

o. Uvođenje programa stipendiranja studija u inozemstvu za umjetnička zanimanja.

4. AKTIVIRANJE POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH PROSTORA ZA KULTURU I DRUGE DRUŠTVENE NAMJENE:
a. Izgradnja nove Gradske knjižnice.

b. Adaptacija i opremanje postojećih prostora za kulturu: POGON Jedinstvo, AKC Medika, Zagrebački plesni centar, POU, CK Novi Zagreb, CK Dubrava, Hrvatski glazbeni zavod…

c. Otvaranje sustava financiranja investicijskog održavanja i opremanja prostora za nezavisnu kulturu i mlade.

d. Otvaranje besplatnih prostora za probe mladih muzičara i demo bendova, kao i studija za snimanje.

e. Davanje gradskih prostora uz povoljan najam nezavisnim knjižarima, ateljeima i galerijama te akterima u polju kreativnih djelatnosti.

f. Otvaranje prostora za umjetničke rezidencije.

g. Plansko rješavanje kulturnih zona Novog Zagreba (Velesajam, novozagrebački centri za kulturu), Trnja (POU, Gredelj, Paromlin i Savski nasip), Medveščaka (kompleks Badel-Gorica) i Sveučilišta (Studentski centar, Akademija dramske umjetnosti i Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilišni kampus), ali u okviru šireg rješenja prenamjene i integracije tih zona u funkcioniranje grada

5. INSTITUCIONALNE INOVACIJE:
a. Promicanje modela javno-civilnog partnerstva u procesu upravljanja postojećim i novim prostorima i ustanovama.

b. Uključivanje građana u kreiranje programa kvartovskih centara za kulturu.

c. Jače otvaranje resursa postojećih ustanova u kulturi vanjskim programima u njihovoj grani djelovanja.

d. Poticanje suradničkih platformi u participativnom vođenju postojećih nedovoljno iskorištenih prostora.

6. MEDIJI I SUBVENCIONIRANJE PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA:
a. Izdvajanje subvencija za medije iz Ureda gradonačelnika i osnivanje zasebnog odjela za medije.

b. Izrada strategije informiranja građana koja će se temeljiti na otvorenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

c. Uspostava programa financiranja medija i sustava evaluacije koji će spriječiti utjecaj vlasti na izvještavanje, osigurati informiranje građana o radu uprave i zbivanjima u gradu, te ih poticati na sudjelovanje u upravljanju gradom.

d. Uspostava programa financiranja elektroničkih i tiskanih medija i medijskih projekata koji nastaju iz lokalne zajednice, kao i pomoć pri edukaciji, osiguravanju diseminacijskih kanala i održivosti

7. KULTURNO NASLJEĐE:
a. Izrada dugoročnog plana obnove, prenamjene i aktiviranja cjelovite arhitektonske baštine (napose industrijske, kao njezinog najzapuštenijeg i najugroženijeg segmenta).

b. Očuvanje nasljeđa svih povijesnih stilova arhitekture, krajobrazne arhitekture i spomeničke plastike, koji grade sliku grada, s pažljivom skrbi nad očuvanjem i suvremenih ostvarenja, ugroženih recentnim legalizacijama.

c. Oblikovanje i poticanje obrazovnih i radioničkih programa za očuvanje tradicijskih zanata kao nematerijalne kulturne baštine.

d. Afirmiranje identiteta grada kroz vizuru povijesti odozdo (industrijska povijest, radnička kultura, kvartovske povijesti, povijest gentrifikacije…) i uključivanje kreativnih djelatnosti u njegovo artikuliranje.

e. Skrb o javnim površinama, napose parkovnim, koje su posljednjih godina ugrožene neprimjerenom eksploatacijom.

8. INTERSEKTORSKI RAZVOJ:

8.1. KREATIVNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO:
a. Unutar sustava potpora za gospodarstvo, uspostaviti posebne potpore za razvoj kreativnih djelatnosti, suradnje s gospodarstvom u razvoju novih proizvoda i promociju kreativnih proizvoda.

b. Subvencioniranje malih i mikro poduzeća, obrta na području kreativnih djelatnosti kroz dodjelu prostora po povoljnom najmu.

c. Osiguravanje subvencija, poreznih olakšica, povoljnih kreditnih linija i najmova prostora za deficitarne djelatnosti poput nezavisnih knjižara, zanatskih radionica, antikvarijata i sl.

8.2. TURIZAM I KULTURA:
d. Profiliranje i promicanje identiteta grada kroz raznolikost kultura, životnih stilova i tradicija, specifičnosti različitih dijelova grada i gradske okolice.

e. Poticanje kreativnih djelatnosti koje doprinose razvoju takvog identiteta grada iz sredstava Turističke zajednice.

f. Poticanje održivog turizma zasnovanog na promociji žive kulture.

g. Uspostavljanje transparentnijeg i učinkovitijeg sustava financiranja kulturnih programa iz sredstava Turističke zajednice.

h. Osiguravanje poticaja skupinama u riziku od društvenog isključenja (azilanti, tražitelji azila, romska manjina, osobe s invaliditetom i sl.) koji se bave kreativnim djelatnostima.

1 Like