Tematska područja   Ekonomska demokracija


Prijedlog Odgovora Aktivnost
O kategoriji: Ekonomska demokracija 3 April 30, 2017
Prva ekološka tržnica u gradu-trg dobre ekonomije 3 Maj 3, 2017
Upravljanje gradom kao zajedničkim dobrom 2 April 12, 2017
Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 1 April 12, 2017
Poticanje sudjelovanja zaposlenika u vlasništvu i upravljanju poduzećima 1 April 12, 2017
Aktivna podrška akterima društvenog poduzetništva i ekonomije 1 April 12, 2017
Omogućavanje većih ovlasti vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora 1 April 12, 2017
Uvođenje modela participativnog budžetiranja za dio gradskog proračuna 1 April 12, 2017