Tematska područja


Prijedlog Odgovora Aktivnost
Kuhinje za beskućnike i ostale soc.slučajeve 1 Maj 3, 2017
Javni sadržaji za građanstvo – razvoj i povrat sportskih sadržaja građanstvu 6 Maj 3, 2017
Prva ekološka tržnica u gradu-trg dobre ekonomije 3 Maj 3, 2017
Unaprijediti pješački promet 2 Maj 3, 2017
Povećati broj mjernih postaja za kvalitetu zraka 3 Maj 2, 2017
Informirati građane o posljedicama neizbježnih klimatskih promjena na život u gradu 2 Maj 2, 2017
Odvojeno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“ 4 April 30, 2017
Izgradnja vrtića i škola prema potrebama kvartova 3 April 29, 2017
Potpora vrhunskom sportu – Potpuno ukidanje potpore vrhunskom sportu 3 April 29, 2017
Sustav naplate odvoza otpada 6 April 29, 2017
Informacijskim tehnologijama omogućiti sudjelovanje građana u upravljanju gradom, a gradsku vlast učiniti transparentnijom i odgovornom građanima 7 April 29, 2017
Socijalna i zdravstvena skrb 8 April 28, 2017
Ublažavanje zagrijavanja grada 2 April 27, 2017
Odgovorno planiranje zdravstvene zaštite 3 April 27, 2017
Liftovi u visokim zgradama bez liftova 1 April 25, 2017
Privući što više studenata i učenika u Zagreb 1 April 25, 2017
Sudjelovanje svih stanovnika Zagreba političkom odlučivanju 5 April 24, 2017
Razumijevanje i povjerenje među stanovnicima grada 5 April 24, 2017
Razviti kvalitetan, dugoročan i održiv program financijske potpore organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i organiziranim grupama korisnika 2 April 24, 2017
(Re)integracija građana koji se nalaze na marginama društva 2 April 24, 2017
Izmještanje kafića i pekara iz zgrada 1 April 20, 2017
Detaljna razrada prioriteta u području "Mladi" 2 April 20, 2017
Zalagati se za poboljšanje mehanizama donošenja prostornih planova! 3 April 20, 2017
Plan i razvoj socijalne sigurnosti drustva 1 April 20, 2017
Građanski odgoj u školama 1 April 18, 2017
Investicije u cestovni promet 2 April 18, 2017
Sve politike i odluke na razni Grada počivaju na načelima jednakosti, interkulturalizma, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti 2 April 13, 2017
Detaljna razrada prijedloga prioriteta u kategoriji Stanovanje 2 April 12, 2017
Razvoj oblika intenzivne skrbi za ljude s kroničnim, teškim i akutnim zdravstvenim problemima 1 April 12, 2017
Stavljanje naglaska na razvoj usluge rane intervencije (za djecu 0-3 godine) 1 April 12, 2017